Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Wyniki wyszukiwania

Nr czasopisma
(journal number)
Strony
(pages)
Tytuł (title) Autorzy (authors) Pokaż PDF
(view pdf)

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

143-148
Karta Metody. Podstawowy wynik analizy okresu postlaboratoryjnego

Method Card. Basic result of the post-laboratory analysis
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 2

167-173
Markery epigenetyczne w diagnostyce: Metody oceny metylacji DNA

Epigenetic markers in diagnostics: Methods of DNA methylation analysis
Aleksandra Majchrzak, Wanda Baer-Dubowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

271-283
Medycyna laboratoryjna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Optymalizacja systemu organizacji i zarządzania

Laboratory medicine in University Clinical Centre in Gdansk. Optymalization of organization and management system
Zenon Jakubowski, Anna Skibowska-Bielińska, Marlena Robakowska, Paweł Chrzan, Alicja Utracka, Grażyna Moszkowska, Alfred Samet, Marek Bronk, Wojciech Biernat, Janusz Limon Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

285-292
Wpływ mutacji w genach regulatorowych nfxB klinicznych szczepów Pseudomonas aeruginosa na oporność na fluorochinolony

nfxB genes mutations and their impact on resistance to fluoroquinolones of Pseudomonas aeruginosa clinical strains
Zenobia Wydmuch, Marta Adamek, Olga Skowronek-Ciołek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2009 / 45 / 4

301-307
Użyteczność diagnostyczna zautomatyzowanego analizatora osadu moczu iQ200 Select

Diagnostic usefulness of the iQ200 Select automated urine sediment microscopy analyser
Anna Rodziewicz-Lurzyńska, Małgorzata Brzozowska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

57-62
Zależność nasilenia dyslipidemii u chorych na cukrzycę typu 2 od stopnia wyrównania cukrzycy

Intensification of dyslipidemia in patient with diabetes type 2 depended on diabetes control
Joanna Kamińska, Jolanta Czyżewska, Violetta Dymicka-Piekarska, Joanna Matowicka-Karna, Iwona Jakubowska, , Martyna Koper, Halina Kemona Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 1

71-74
Lipokalina związana z żelatynazą neutrofili - nowy biomarker w diagnostyce chorób nerek

Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a new biomarker in diagnosis of renal diseases
Magdalena Kuligowska-Prusińska, Magdalena Krintus, Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

155-160
Od stowarzyszeń w medycynie laboratoryjnej ku powstaniu samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych

From associations in the laboratory medicine towards the emergence of the professional association of laboratory diagnosticians
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 2

161-170
Badanie nasienia – metoda manualna. Standardy według wytycznych WHO z 2010 r. opracowane przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko–Diagnostycznego Polskiego Towarzystwa Andrologicznego (PTA) z udziałem przedstawicieli PTDL

Semen analysis - the manual method. Standards according to WHO guidelines from 2010, prepared by the Commission for the Medical-Diagnostic Consensus of the Polish Society of Andrology (PTA) with representatives of the (PTDL)
Leszek Bergier, Szymon Bakalczuk, Stanisław Frącki, Katarzyna Marchlewska, Małgorzata Piasecka, Grażyna Taszarek-Hauke, Renata Walczak-Jędrzejowska, Jadwiga Wojtasik, Ewa Zagocka Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

379-382
Analiza polimorfizmu 1298A/C genu kodującego MTHFR u dzieci z rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego – doniesienie wstępne

Analysis of MTHFR 1298A/C gene polymorphism in children with cleft lip with or without cleft palate – pilot study
Marzena Zalewska-Ziob, Sylwia Górczyńska-Kosiorz, Anna Płachetka, Danuta Ilczuk, Wanda Trautsolt, Barbara Remiszewska, Andrzej Wiczkowski, Władysław Grzeszczak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

391-393
Porównanie metod immunologicznych EMIT i CMIA – oznaczanie stężenia tacrolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniu nerki lub wątroby. Doniesienie wstępne

Immunologic method CMIA and EMIT comparison – Tacrolimus concentration measurement in blood of patients after liver or kidney transplantation. Preliminary report
Irena Bartłomiejczyk, Agnieszka Wirkowska, Aleksandra Wyczałkowska-Tomasik, Marzena Garlińska, Kamila Gala, Leszek Pączek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2010 / 46 / 4

421-427
Analiza przychodów, kosztów, zatrudnienia i obciążenia pracą w laboratoriach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

A analysis of revenues, costs, employment and workload in laboratories of University Clinical Centre
Marlena Robakowska, Ewa Książek-Bator, Zenon Jakubowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

69-75
Walidacja analityczna wybranych metod stosowanych w ocenie przecieku matczyno-płodowego

Quantification of feto-maternal hemorrhage: the validation of methods of choice
Agnieszka Sapa, Andrzej Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

77-83
Rozrzut rocznych wyników badania glukozy z 21 laboratoriów polskich i wynikające z niego wnioski dotyczące wdrożenia ogólnokrajowych norm glukozy we krwi

Dispersion of the annual glucose results from 21 polish laboratories and resulting of them suggestions concerning initiation of allcountry serum glucose refference ranges
Jerzy Maria Janecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 1

91-97
Czynności diagnostyki laboratoryjnej – analiza definicji oraz postulaty zmian

Laboratory diagnostics’ activities – definition analysis and modification postulates
Anna Augustynowicz, Henryk Owczarek Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 2

169-175
Porównanie metod przydatnych w ocenie wpływu flukonazolu na żywotność komórek Candida albicans

Comparison of methods, useful in assessing the impact of fluconazole on Candida albicans viability
Dominika Trzaska, Monika Kocot, Zenon P. Czuba Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2011 / 47 / 3

285-290
Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej jako wskaźnika wyrównania metabolicznego cukrzycy u dzieci i młodzieży

Usefulness of glycated hemoglobin determination as an index of metabolic adjustment diabetic in children and teenagers
Bożena Echolc, Przemysława Jarosz-Chobot, Bogdan Mazur Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

7-17
Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2011 – zmiana rekomendacji oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów z amerykańskich na europejskie – problemy i sukcesy

Polish National External Quality Assesment Scheme in Microbiological Diagnostics – POLMICRO 2011 - the change of antimicrobial susceptibility testing recommendations from U.S. to Europe Guidelines - problems and successes
Elżbieta Stefaniuk, Ewa Młodzińska, Beata Chmylak, Anna Baraniak, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 1

41-49
HE4 i CA 125 - porównanie metod oznaczeń

HE4 and CA 125 – comparison of determination methods
Jan Kanty Kulpa, Ewa Wójcik, Urszula Rychlik, Krystyna Sobolewska, Jadwiga Tarapacz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 2

213-218
Odczyn Biernackiego wczoraj i dziś

Erythrocyte sedimentation rate in the past and present day
Kinga Lis Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

265-271
Monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych techniką LC-MS/MS na przykładzie oznaczania ewerolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniach narządowych

Monitoring immunosuppressive drug concentrations using LC-MS/MS on a basis of whole blood everolimus determination in organ transplant patients
Paweł K. Kunicki, Jolanta Duda Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

287-293
Rola ciążowego białka osoczowego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przed leczeniem − doniesienie wstępne

The serum concentrations of Pregnancy-Associated Plasma Protein-A in patients with acute coronary syndromes before treatment − an observational study
Agnieszka M.Tycińska, Anna Lisowska, Robert Sawicki, Barbara Mroczko, Ewa Waszkiewicz, Tomasz Hirnle, Milena Dąbrowska, Włodzimierz J.Musiał, Bożena Sobkowicz, Maciej Szmitkowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

299-302
Wysoka trwałość 25-hydroksy-witaminy D w próbkach surowicy przetrzymywanych w różnych warunkach podczas rutynowo wykonywanych pomiarów immunochemicznych

The high stability of 25-hydroxy-vitamin D in serum samples kept under different storage conditions during the routine measurement by immunochemical method
Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Tomasz Bednarczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2012 / 48 / 3

303-311
Hemoglobina glikowana – problemy analityczne

Glycated hemoglobin – analytical problems
Krystyna Sztefko Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 1

33-37
Alaria alata – przywrzyca aktualnie zagrażająca choć rzadko wykrywana

Alaria alata infection - threatening yet rarely detected trematodiasis
Alicja Wasiluk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

103-106
Wpływ długotrwałej hiperglikemii na liczbę leukocytów krwi obwodowej – doniesienie wstępne

Effect of long-term hyperglycemia on the white blood cell count in peripheral blood - a preliminary report
Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Ewa Małolepsza, Anna Kołaczek Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 2

113-117
Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

The possibility of automating the determination of erythrocyte sedimentation rate in the laboratory routine
Beata Rojecka, Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 3

215-223
Ocena porównawcza podstawowych wyników morfologii krwi uzyskanych na analizatorze Pentra DX 120,Advia 2120i i CD 3700SL

Comparison of hematology analyzers, Pentra DX 120,Advia 2120i and Cell Dyn 3700, in terms of Complete Blood Count
Urszula Rychlik, Beata Kala, Jadwiga Tarapacz, Ewa Wójcik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

85-94
Przegląd metod oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi

Determination of glycated hemoglobin (HbA1c) in the blood - review of methods
Kinga Rośniak-Bąk, Mirosława Pietruczuk, Marek Paradowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 1

95-99
Naciekający rak zrazikowy piersi - wybrane cechy w badaniach immunohistochemicznych i cytometrycznych

Invasive lobular carcinoma of the breast - the analysis of selected immunohistochemical and cytometric features reviev of the literature
Janusz Ryś, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

197-210
Uwagi o kontroli laboratoryjnej wewnętrznej

Comments about statistical quality control
Barbara Kortas-Stempak, Tadeusz Badzio Kontrola jakości • Quality control

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 2

225-230
Alkohol etylowy - wybrane problemy kliniczne i diagnostyczne

Ethyl alcohol - selected clinical and analytical problem
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 3

325-336
Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination obtain second- and third-generation methods with the use of assay in dry phase
Natalia Kośiuk, Marlena Miler, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

449-457
Gen sercowego białka C jako kandydujący do miana odpowiedzialnego za kardiomiopatię przerostową w trzypokoleniowej rodzinie

The heart-type C protein gene as a candidate gene responsible for hypertrophic cardiomyopathy in a three-generation family
Dorota Domal-Kwiatkowska, Sławomir Smolik, Grażyna Glanowska, Ewa Nowalany-Kozielska, Patrycja Trzeciak, Przemysław Wilczewski, Ludmiła Węglarz, Jan Wodniecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2008 / 44 / 4

459-465
Analiza przydatności sercowego białka wiążącego kwasy tłuszczowe w diagnostyce ostrego zespołu wieńcowego

Evaluation of efficacy of heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) for diagnosis of acute coronary syndromes
Marcin Sawicki, Grażyna Odrowąż-Sypniewska, Magdalena Krintus, Marek Koziński, Joanna Ostrowska-Nowak, Marta Pilaczyńska-Cemel, Dominika Budzbon, Jacek Kubica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

7-23
Jakość analityczna samokontroli glikemii

Analytical quality od self-monitoring blood glucose
Bogdan Solnica Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 1

89-100
Porównawcza ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL wybranymi metodami bezpośrednimi

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination with the use of selected direct methods
Natalia Kościuk, Anna Kumor, Beata Mamełka, Marek Paradowski Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

377-387
Rozpoznawalność elementów osadu moczu w polskich laboratoriach - analiza wyników programu zewnętrznej oceny jakości w latach 2009 - 2013

The identification of urine sediment particles in Polish laboratories - analysis of the external quality assessement program results in 2009 - 2013
Agnieszka Ćwiklińska, Joanna Skibicka, Aleksandra Fijałkowska, Barbara Kortas-Stempak, Adrian Strzelecki Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2013 / 49 / 4

395-400
Organizacyjna i ekonomiczna analiza współpracy laboratorium z oddziałem ratunkowym na przykładzie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Organizational and economic analysis of laboratory cooperation with emergency department on the example of the University Clinical Centre in Gdansk
Marlena Robakowska, Alicja Utracka, Andrzej Basiński, Gabriela Langner, Bogdan Solnica Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

223-241
Pomiar poziomu sercowych troponin we wczesnych stanach zawałowych mięśnia sercowego z zastosowaniem dwóch analizatorów pracujących w systemie "tandem"

The measurement of heart troponins level in early states of myocardial infarction with the use of two working analysers in the "the tandem" systems
Andrzej Dukwicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

259-274
Przygotowanie materiału biologicznego do analizy aminokwasów metodą chromatografii cieczowej (HPLC) z derywatyzacją przedkolumnową za pomocą OPA

Preparation of biological samples for amino acid determination by HPLC methods
Renata Wróblewska, Ewa Aleksandrowicz-Wrona, Wiesława Łysiak-Szydłowska Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 2

295-301
Hepcydyna - współczesny stan wiedzy

Hepcidin - modern state of knowledge
Magdalena Rogalska, Robert Flisiak Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 3

365-376
Oznaczanie selenu w próbkach diagnostycznych - przegląd metod instrumentalnych

Determination of selenium in diagnostic samples - review of methods
Paweł Zagrodzki Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

669-677
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne

Evaluation of blood samples in aspect of preanalytical errors - own experience
Dagna Bobilewicz, Hanna Zborowska, Agata Frankowicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2007 / 43 / 4

679-694
Analizator immunochemiczny Cobas e411

Cobas e411 - immunochemical analyzer
Ewa Wójcik, Jan Kulpa, Ewa Misiak, Tomasz Kucharski, Trackner Silke Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

29-35
Analiza fazy przedanalitycznej, analitycznej i postanalitycznej w oznaczaniu stężenia troponiny sercowej cTnl na przykładzie medycznego laboratorium diagnostycznego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego

Analysis of pre-analytical, analytical and post-analytical phases of cardiac troponin I (cTnl) assay at the medical diagnostic laboratory of the University Clinical Hospital
Jolanta Bursztyńska, Makandjou-Ola Eusebio, Łukasz Kraszula, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

61-64
Insulina degludec w leczeniu cukrzycy typu C

Insulin degludec in the treatment of type 2 diabetes
Łukasz Kaczyński, Bogdan Solnica Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 1

65-70
Postępowanie przedanalityczne w laboratoryjnej diagnostyce zaburzeń hemostazy. Zalecenia Sekcji Laboratoryjnej Diagnostyki Zaburzeń Hemostazy Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

Preanalytical procedure in laboratory diagnostics of coagulation disorders
Anna Raszeja-Specht, Jacek Golański Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 2

147-152
Odbicie starości i starzenia się w wynikach badania poziomu czterech analitów we krwi - badanie wieloośrodkowe

Age and ageing reflected in four blood biochemical results - a multicenter study
Jerzy Maria Janecki, Jan Kanty Kulpa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

211-222
Zastosowanie aglutynacji makrocząstek w analityce klinicznej

The use of macroparticles agglutination in clinical practice
Ryszard Drożdż Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

223-233
Albumina modyfikowana niedokrwieniem i test wiązania kobaltu przez albuminę - charakterystyka nowych terminów w diagnostyce biochemicznej niedokrwienia mięśnia sercowego

Ischemia modified albumin and albumin cobalt binding test - characteristics of the new terms in the biochemical diagnosis of myocardial ischemia
Waldemar Myszka, Ewa Wysocka, Lech Torliński Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 2

243-252
Automatyczny analizator badania układu hemostazy Amax Destiny plus - opinia użytkownika

Automatic analyser research haemostasis Amax Destiny plus - user opinion
Marek Łobos, Rafał Wlazeł, Kinga Rośniak-Bąk, Marek Paradowski Krótkie doniesienia • Short Notes

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2006 / 42 / 4

485-493
Hepcydyna - nowy parametr diagnostyczny w zaburzeniach metalizmu żelaza?

Hepcidin - new diagnostic parameter in iron metablism disturbances?
Joanna Jasiniewska, Ewa Żekanowska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

307-310
Modyfikowana niedokrwieniem albumina po planowanych zabiegach angioplastyki wieńcowej

Ischaemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention
Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Małgorzata Wrzosek, Jerzy Pręgowski, Dariusz Sitkiewicz Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2014 / 50 / 4

333-338
Zaburzenia metabolizmu energetycznego mózgu w stanach niedoboru tiaminy

Disturbances of brain energy metabolism in thiamine deficiency
Agnieszka Jankowska-Kulawy, Hanna Bielarczyk, Anna Ronowska, Dorota Bizon-Zygmańska, Andrzej Szutowicz Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

97-104
Użyteczność lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofilów (NGAL) i wyliczanego wskaźnika NGAL do kreatyniny w moczu jako wczesnych predyktorów uszkodzenia nerek u pacjentów z cukrzycą typu 2

Usefulness of measuring urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL) and calculating NGAL to creatinine ratio as early predictors of kidney dysfunction in patients with type 2 diabetes
Agnieszka Gala-Błądzińska, Agnieszka Żyłka, Katarzyna Rybak, Paulina Dumnicka, Marek Kuźniewski, Beata Kuśnierz-Cabala Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 2

105-122
Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2014 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2014 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 3

235-250
Rodzaje autoprzeciwciał w chorobach reumatycznych i metody ich oznaczeń

Different types of autoantibodies in rheumatic diseases and methods of their determination
Alicja Grim, Katarzyna Komosińska-Vassev, Paweł Olczyk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

271-276
Wpływ czynników przedanalitycznych na wynik badania morfologii krwi

The influence of the preanalytical factors on the results of a Complete Blood Count
Barbara Kościelniak, Paulina Kowalczyk, Aneta Mandal, Krystyna Sztefko, Przemysław Tomasik Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

291-296
Pomiar stężenia glutationu w płynie stawowym w różnych stanach fizjopatologicznych stawu kolanowego – badanie pilotażowe

Measurement of synovial fluid glutathione concentration in various pathophysiological states of knee joint – pilot study
Michał Chmiel, Elżbieta Ciszek, Edward Golec, Mateusz Głowa Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

315-320
Troponiny sercowe oznaczane testami o wysokiej czułości: aspekty analityczne i kliniczne

High-sensitivity troponin assays: analytical and clinical aspects
Magdalena Krintus Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2015 / 51 / 4

321-326
Rola odczynu opadania krwinek czerwonych w diagnostyce różnych stanów klinicznych

The role of the erythrocyte sedimentation rate in the diagnostics of different clinical conditions
Beata Polińska, Joanna Matowicka-Karna, Halina Kemona Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

5-12
Analiza adhezji płytek krwi i wiązania przeciwciał rozpoznających fibrynogen do sztucznych powierzchni opłaszczonych surowicą lub osoczem pacjentów z prawidłowym i podwyższonym stężeniem białka C-reaktywnego

Analysis of platelet deposition and binding of anti-fibrinogen antibody to the artificial surfaces preadsorbed with sera or plasmas from patients with normal and elevated CRP
Joanna Nowak, Magdalena Boncler Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

45-50
Nowoczesna diagnostyka alergii IgE-zależnej – diagnostyka molekularna alergii

Modern diagnosis of IgE-mediated allergy – molecular diagnosis of allergies
Sławomir Białek, Katarzyna Białek-Gosk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 1

57-62
Diagnostyka laboratoryjna stanu przedcukrzycowego

Laboratorydiagnosis of prediabetes
Grażyna Odrowąż-Sypniewska Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

85-94
Oznaczenie kokainy i jej metabolitów w surowicy krwi metodą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią masową (LC-MS/MS)

Determination of cocaine and its metabolites in blood serum by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS)
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Tomasz Janus, Teresa Dembińska, Alicja Rak Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

95-100
Porównanie wyników stężenia HbA1c uzyskanych za pomocą aparatu Quo-Test oraz analizatora Vitros 5,1 FS u dzieci z cukrzycą typu 1

Comparison of HbA1c results obtained by Quo-Test device and Vitros 5,1 FS analyzer in children with type 1 diabetes.
Patrycja Szybowska, Małgorzata Wilusz, Iwona Rogatko, Krystyna Sztefko Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 2

115-122
Analiza porównawcza dostępnych na rynku metod oznaczania stężenia białka w moczu w aspekcie decyzji klinicznych – o czym ciągle zapominamy

Comparative analysis of commercially available methods for proteinuria assessment from the medical decision point of view – what do we keep forgetting about
Rafał Nikodem Wlazeł, Aneta Janeczko, Kinga Rośniak-Bąk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2016 / 52 / 4

233-250
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2015 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2015 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 3

131-138
Analiza wskaźników HOMA1-IR, Matsudy oraz ISSI-2 w aspekcie cech zespołu metabolicznego i doustnego testu tolerancji glukozy u ludzi młodych

Assessment of HOMA1-IR, Matsuda and ISSI-2 indices in relation to the metabolic syndrome features and oral glucose tolerance test in young people
Sylwia Płaczkowska, Izabela Kokot, Lilla Pawlik-Sobecka, Agnieszka Piwowar Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

227-234
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych prowadzone w 2016 r. przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realized in 2016 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej Brzeziński Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2017 / 53 / 4

241-246
Znaczenie farmakoterapii monitorowanej w chemioterapii z użyciem metotreksatu

Therapeutic monitoring of methotrexate in chemotherapy
Ewelina Szpak, Robert Kowalski, Barbara Bogomas-Woźnicka, Ninela Irga-Jaworska, Krzysztof Lewandowski Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 1

53-54
Fenomen stowarzyszeń studentów analityki medycznej na przykładzie Studenckiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

The phenomenon of medical analytics students associations by the example of Laboratory Diagnostics Association of Pomeranian medical University in Szczecin
Patrycja Kapczuk, Karolina Rogulska Listy do Redakcji • Letters

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 2

73-80
Badanie stężenia rozpuszczalnego urokinazowego receptora aktywatora plazminogenu (suPAR) we krwi u pacjentów z uzupełnieniami protetycznymi w jamie ustnej

The analysis of the soluble urokinase plasminogen activator receptor (suPAR) concentrations in the patients with dental restorations
Rafał Mastalerz, Marek Paradowski, Urszula Rychlik, Rafał Nikodem Wlazeł Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

145-150
Zastosowanie zestawu Qproteome FFPE Tissue Kit uniemożliwia analizę białek przy użyciu Bioanalizatora 2100

Qproteome FFPE Tissue Kit is not suitable for protein analysis using Agilent 2100 Bioanalyzer
Anna Janecka-Widła, Agnieszka Adamczyk, Kaja Majchrzyk, Anna Cichocka, Joanna Niemiec Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 3

197-200
Jakość w opiece zdrowotnej

Quality in health care
Monika Pintal-Ślimak, Makandjou-Ola Eusebio, Mirosława Pietruczuk Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

245-266
Programy sprawdzianów międzylaboratoryjnych realizowane przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w 2017 r.

Interlaboratory EQA programmes realized in 2017 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Barbara Przybył-Hac, Andrzej M. Brzeziński, Jadwiga Ciechowicz, Dorota Waszczuk-Łysiuk Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

285-290
Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych

Quality management systems in the medical entities
Monika Pintal-Ślimak, Mirosława Pietruczuk, Makandjou-Ola Eusebio Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2018 / 54 / 4

291-312
Wspólne zalecenia EFLM-COLABIOCLI dotyczące pobierania krwi żylnej

Joint EFLM - COLABIOCLI Recommendations for venous blood sampling
Ana-Maria Simundic, Karin Bölenius, Janne Cadamuro, Stephen Church, Michael P. Cornes, Edmée C. van Dongen-Lases, Pinar Eker, Tanja Erdeljanovic, Kjell Grankvist, Joao Tiago Guimaraes, Roger Hoke, Mercedes Ibarz, Helene Ivanov, Svetlana Kovalevskaya, Gunn B.B. Kristensen, Gabriel Lima-Oliveira, Giuseppe Lippi, Alexander von Meyer, Mads Nybo, Barbara De la Salle, Christa Seipelt, Zorica Sumarac and Pieter Vermeersch Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 1

5-10
Analiza aktywności podmiotów leczniczych w zakresie outsourcingu wybranych rodzajów działalności podstawowej

Analysis the activity of medical entities in the field of outsourcing in selected types of basic activity
Mariola Wioletta Borowska, Anna Augustynowicz, Aleksandra Izabela Czerw Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

91-98
Analiza błędów fazy przedanalitycznej w wybranych medycznych laboratoriach diagnostycznych

Analysis of preanalytical phase errors in a medical diagnostic laboratory
Alina Rak-Pasikowska, Dominika Goniwiecha, Iwona Bil-Lula Praca oryginalna • Original Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 2

113-120
Wskaźniki jakości procesu przedanalitycznego w medycznych laboratoriach diagnostycznych, jako skuteczne narzędzie oceny ich funkcjonowania, w odniesieniu do wymagań standardów jakości, normy ISO 15189:2013 oraz rekomendacji WG-LEPS, styczeń 2017

The usefulness of quality indicators of preanalitical phase in medical labs, according to the Quality standards requirements, ISO 15189:2013 and WG-LEPS recommendation, Jan 2017
Mirosława Pietruczuk, Łukasz Kraszula, Anna Jasińska, Piotr Kuna, Makandjou-Ola Eusebio Praca poglądowa • Review Article

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 3

145-198
Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej dotyczące badania upostaciowanych elementów moczu w medycznym laboratorium diagnostycznym

The Polish Society for Laboratory Diagnostics Guidelines on urine particles analysis in a medical diagnostic laboratory
Iwona Bil-Lula, Agnieszka Ćwiklińska, Dorota Kamińska, Joanna Kamińska, Zygmunt Kopczyński, Danuta Kozłowska, Anna Krzywonos-Zawadzka, Maria Mantur, Anna Mertas, Mirosława Pietruczuk, Bogdan Solnica, Iwona Zoubek Rekomendacje • Recommendations

Notice: Undefined index: title in /site_template/search_results.php on line 21
2019 / 55 / 3

199-208
Czynniki związane z liczbą erytrocytów oraz stężeniem hemoglobiny u mężczyzn i kobiet chorych na cukrzycę typu 2

Factors associated with erythrocyte count and hemoglobin concentration in men and women with type 2 diabetes
Olga Martyna Koper-Lenkiewicz1, Joanna Kamińska1, Ewelina Wilińska1, Anna Milewska2, Sylwia Lewoniewska1, Justyna Tomaszewska1, Justyna Zińczuk1, Violetta Dymicka-Piekarska1, Joanna Matowicka-Karna1 Praca oryginalna • Original Article