Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Regulamin nagrody im. Prof. Jerzego Krawczyńskiego

Regulamin

Nagrody im. Prof. Jerzego Krawczyńskiego

  1. Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej ustanawia coroczną Nagrodę im. Prof. Jerzego Krawczyńskiego, przyznawaną za pracę oryginalną z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, której Autorem/Autorami są członkowie Towarzystwa i przynajmniej pierwszy Autor nie jest samodzielnym pracownikiem nauki.
  2. Nagroda przyznawana jest corocznie za pracę wykonaną w całości w Polsce i opublikowaną w Diagnostyce Laboratoryjnej lub innym krajowym lub zagranicznym czasopiśmie naukowym, wyłącznie w roku poprzedzającym przyznanie Nagrody.
  3. Ustala się jedną Nagrodę rocznie w wysokości 2000 PLN, wypłacaną z funduszy Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
  4. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą być składane do Zarządu Głównego PTDL przez ośrodki naukowe, Zarządy Oddziałów Terenowych Towarzystwa, członków Zarządu Głównego i Redaktora Diagnostyki Laboratoryjne” do 30 czerwca danego roku. Do wniosku o przyznanie Nagrody należy dołączyć pracę (odbitka redakcyjna, kserokopia), krótką charakterystykę Autora/Autorów pracy z podaniem miejsca ich pracy, zajmowanych stanowisk, informacji o przynależności do PTDL.
  5. Decyzję o przyznaniu Nagrody podejmuje komisja powołana przez Zarząd Główny, w skład której wchodzą: Przewodniczący Zarządu Głównego PTDL, Redaktor Naczelny Diagnostyki Laboratoryjnej oraz 3 wybranych przez Zarząd Główny członków Towarzystwa.
  6. Decyzja o przyznaniu Nagrody podejmowana jest do 31 października danego roku kalendarzowego, komunikat o tym publikowany w kwartalniku Diagnostyka Laboratoryjna.