Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2014 / 50 / 4

Rok / Volume / Nr

2014 / 50 / 4

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
285-286 Artykuł specjalny • Special Article Kilka faktów z historii czasopisma - Diagn Lab 2014; 50: xxx-xxx

Some facts from the history of the journal - Diagn Lab 2014; 50: xxx-xxx
Jan Kanty Kulpa
287-292 Praca oryginalna • Original Article Skład kwasów tłuszczowych frakcji fosfolipidów w tkance nowotworowej u chorych na raka jelita grubego w zależności od umiejscowienia guza

Fatty acids composition in tissue phospholipids depends on tumor localization in colorectal cancer pateints
Jolanta Bugajska, Joanna Berska, Małgorzata Wilusz, Diana Hodorowicz-Zaniewska, Krystyna Sztefko
293-298 Praca oryginalna • Original Article Nowy wskaźnik stanu zapalnego w ocenie rokowania chorych na drobnokomórkowego raka płuca

A new inflammation index in the assessment of prognosis of small cell lung cancer patients
Ewa Wójcik, Urszula Rychlik, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Artur Sokalski, Jan Kanty Kulpa
299-306 Praca oryginalna • Original Article Bezpośredni preparat mikroskopowy - kontrola jakości pierwszego etapu diagnostyki mikrobiologicznej

Direct microscopic slide - quality control of the first stage of microbiological diagnostic
Ewa Młodzińska, Karolina Bosacka, Elżbieta Stefaniuk, Monika Fortuna, Waleria Hryniewicz
307-310 Praca oryginalna • Original Article Modyfikowana niedokrwieniem albumina po planowanych zabiegach angioplastyki wieńcowej

Ischaemia modified albumin after elective percutaneous coronary intervention
Grażyna Sygitowicz, Sławomir Białek, Małgorzata Wrzosek, Jerzy Pręgowski, Dariusz Sitkiewicz
311-316 Praca oryginalna • Original Article Wskaźniki odporności komórkowej i humoralnej w otępieniu w przebiegu choroby Alzhemiera i otępieniu naczyniowym

Cellular and humoral immunity indicators in dmenetia of the Alzhemier's type and vascular dementia
Magdalena Twardoch, Magdalena Janicka, Alicja Sonsala, Łukasz Sędek, Magdalena Pierzyna, Marek Ksol, Sebastian Standowicz, Bogdan Mazur
317-324 Praca oryginalna • Original Article Ocena prognostycznego i predykcyjnego znaczenia wybranych czynników molekularnych u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną

Evaluation of the prognostic and predictive value of the selected molecular factors in patients with cervical cancer treated with radiotherapy and cisplatin
Małgorzata Klimek, Anna Kruczak, Bożena Lackowska, Urszula Rychlik, Ewa Wójcik
325-328 Praca oryginalna • Original Article Wstępna ocena użyteczności klinicznej oznaczania chromograniny A u chorych na nowotwory neuroendokrynne przewodu pokarmowego

Preliminary assessment of measurments chromogranin A in patients with gastro-entero-pancreatic neuroendocrine neoplasms
Małgorzata Fuksiewicz, Beata Kotowicz, Agnieszka Kolasińska-Ćwikła, Jerzy Piotrowski, Grzegorz Nawrocki, Andrzej Cichocki, Maria Kowalska
329-332 Praca oryginalna • Original Article Konsekwencje braku badania przeglądowego przeciwciał w czasie trwania ciąży - opis przypadku

Consequences of the absence of the antibodies screening during pregnancy - a case report
Brygida Beck
333-338 Praca poglądowa • Review Article Zaburzenia metabolizmu energetycznego mózgu w stanach niedoboru tiaminy

Disturbances of brain energy metabolism in thiamine deficiency
Agnieszka Jankowska-Kulawy, Hanna Bielarczyk, Anna Ronowska, Dorota Bizon-Zygmańska, Andrzej Szutowicz
339-344 Praca poglądowa • Review Article PLGF i sFlt-1 w diagnostyce klinicznej stanu przedrzucawkowego

PLGF and sFlt-1 in clinical diagnosis of preeclampsia
Agnieszka Grafka, Maciej Łopucki, Barbara Pęksa, Agata Surdacka, Ewelina Grywalska, Jacek Roliński, Elżbieta Starosławska
345-362 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL Zarząd Główny PTDL, historia Oddziałów PTDL (2004-2014)

363-364 Komunikaty • Annoucements Konferencje i Zjazdy

Conferences § Meetings