Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2014 / 50 / 3

Rok / Volume / Nr

2014 / 50 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
201-206 Praca oryginalna • Original Article Korelacja ekspresji mRNA czynnika transkrypcyjnego FOXP3 i białka FOXP3 w limfocytach regulatorowych T u chorych na astmę oskrzelową

Correlation between expression od FOXP3 transcriptional factor mRNA and FOXP3 in regulatory T lymphocytes in pateints with bronchial asthma
Katarzyna Boryczka, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
207-212 Praca oryginalna • Original Article Parametry równowagi kwasowo-zasadowej i rozkład leukocytów krwi obwodowej u dzieci z zapaleniem oskrzelików o różnej etiologii

Acid-base balance parameters and distribution of peripheral blood leukocytes in children with bronchiolitis of different ethiology
Anna Stopa, Olga Ciepiela, Aneta Manda-Handzlik, Urszula Demkow
213-220 Praca oryginalna • Original Article Ocena stężeń wybranych adipocytokin i białka C-reaktywnego (CRP) u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation correlation between selected adipocytokines, C-reactive protein (CRP) and BMI in patients with bronchial asthma.
Anna Jasińska, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
221-226 Praca oryginalna • Original Article Wybrane wskaźniki płytkowe w nadpłytkowościach w przebiegu nowotworów mieloproliferacyjnych przed i po leczeniu (doniesienie wstępne)

Platelet indices in thrombocytosis associated with myeloproliferative neoplasms before and after the treatment (preliminary study)
Anna Torska, Kazimierz Sułek, Urszula Rychlik
227-234 Praca oryginalna • Original Article Przydatność oznaczania aktywności wybranych enzymów w moczu w ocenie uszkodzenia funkcji nerek u pacjentów zakażonych HIV poddanych terapii antyretrowirusowej

The usefulness of the determination of activity of selected enzymes in the urine in the assessment of kidney function injury in HIV-infected patients on antiretroviral treatment
Zofia Marchewka, Beata Szymańska, Anna Szymanek-Pasternak, Brygida Knysz, Anna Długosz
235-240 Praca oryginalna • Original Article Ocena przydatności i optymalizacja panelu badań laboratoryjnych wykonywanych dla potrzeb szpitalnego oddziału ratunkowego

Evaluate the usefulness of and optimization of the panel of laboratory tests made for a hospital emergency department
Marlena Robakowska, Gabriela Langner, Alicja Utracka, Piotr Holajn, Piotr Popowski, Bogdan Solnica, Grzegorz Kasperski, Urszula Rychlik, Anna Skibowska-Bielińska, Andrzej Basiński
241-248 Praca poglądowa • Review Article Komórki macierzyste i ich zastosowanie w chorobach hematoonkologicznych

Stem cells and their practical application in hematooncologic disorders
Magdalena Gauza, Iwona Urbanowicz
249-254 Praca poglądowa • Review Article Otrzymywanie obwodowych komórek krwiotwórczych oraz badanie ich żywotności w produkcie aferezy przed i po krwioprezerwacji

The obtaining of peripheral blood stem cells and evaluation of its viability in the apheresis product before and after cryopreservation
Hanna Borowska, Piotr Klimek, Maria Cioch
255-262 Praca poglądowa • Review Article Nietypowe materiały biologiczne pobierane w sposób nieinwazyjny w diagnostyce laboratoryjnej

Noninvasively collected, atypical biological materials in medical laboratory diagnostics
Paulina Kowalczyk, Aneta Manda, Barbara Kościelniak, Przemysław Tomasik, Krystyna Sztefko
263-265 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Peptyd podobny do parathormonu (PTHrP) a hiperkalcemia w chorobie nowotworowej

Parathyroid hormone-related protein (PTHrP), and hypercalcemia in malignancy
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Monika Rychlik
267-272 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

273-275 Komunikaty • Annoucements