Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2006 / 42 / 1

Rok / Volume / Nr

2006 / 42 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-14 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Diagnostyka obrazowa i laboratoryjna mięsaków tkanek miękkich

Imaging and laboratory diagnostics soft tissue sarcomas
Paweł Dymek
15-29 Kontrola jakości • Quality control Trzydzieści lat centralnego programu sprawdzianów chemicznych w Polsce - 2005 r.

Thirty years of central programme chemical surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński
31-44 Kontrola jakości • Quality control Powszechny program sprawdzianów chemicznych - wyniki roku 2005

General programme of interlaboratory surveys in Poland - year 2005
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
45-62 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2005

Polish International External Quality Assessment Scheme - POLMICRO 2005
Elżbieta Stefaniuk, Elżbieta Żurek, Beata Chmylak, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz
63-73 Praca oryginalna • Original Article Wyznaczanie zakresów referencyjnych na podstawie wyników własnych badań rutynowych

Statement of reference limits on the basis of the own laboratory results
Jerzy Maria Janecki, Anna Urbaniak
75-84 Praca oryginalna • Original Article Zastosowanie faz stałych do izolacji wybranych związków organicznych z materiału biologicznego

The usage of solid phase adsorbent in isolation of selected organical compounds from biological material
Barbara Potocka-Banaś, Krzysztof Borowiak, Roman Wachowiak, Tomasz Janus
85-101 Praca oryginalna • Original Article Aktywność N-acetylo-β-heksozoaminidazy i jej izoenzymów w treści dwunastniczej i surowicy krwi chorych z giardiazą

Activity of N-acetyl-β-glucosaminidase in duodenal aspirates and serum of patients with Giardia lamblia
Alicja Gabrylewska, Małgorzata Knaś, Danuta Dudzik, Krzysztof Zwierz
103-109 Praca oryginalna • Original Article Różnice we wrażliwości szczepów Helicobacter pylori na metronidazol w zależności od metody oznaczania

Differences of susceptibility to metronidazole in clinical isolates of Helicobacter pylori strains in relation to detection methods
Grażyna Gościniak, Katarzyna Koper, Monika Biernat, Barbara Iwańczak, Joanna Grabińska
111-124 Praca poglądowa • Review Article Użyteczność wyników badań markerów nowotworowych w diagnostyce chorych na raka piersi

Usefulness of tumor markers determinations in the diagnostics of breast cancer patients
Ewa Wójcik, Jan Kulpa
125-136 Praca poglądowa • Review Article Pomiar generacji trombiny - problemy metodyczne i znaczenie diagnostyczne

Measurement of thrombin generation - methodology problems and diagnostic usefulness
Jadwiga Para, Rafał Krasiński, Barbara Kostka