Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2014 / 50 / 2

Rok / Volume / Nr

2014 / 50 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
107-114 Praca oryginalna • Original Article Ekspresja cząstek sygnałowych pSTAT3 i pSTAT5 w naturalnych limfocytach regulatorowych T CD4+CD25+FoxP3+ w szlaku sygnałowym zależnym od interleukiny 2 u chorych na astmę oskrzelową

Expression of signaling molecules pSTAT3 and pSTAT5 in CD4+CD25+FoxP3+ natural regulatory T cells signaling pathway depends on interleukin 2 in patients with bronchial asthma
Justyna Andrzejczak, Eusebio Makandjou-Ola, Łukasz Kraszula, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
115-120 Praca oryginalna • Original Article Ocena ekspresji ZAP70 w naturalnych limfocytach regulatorowych T (Foxp3+) u chorych na astmę oskrzelową metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej

Evaluation of ZAP70 expression in natural regulatory lymphocytes (Foxp3+) in patients with bronchial asthma using multi-color flow cytometry
Katarzyna Boryczka, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
121-127 Praca oryginalna • Original Article Ocena ekspresji IL-10, TGF-β oraz CD152 przez limfocyty regulatorowe T CD4+Foxp3+ z ekspresją receptora chemokinowego CCR7 u chorych na astmę oskrzelową

Evaluation of IL-10, TGF-β and CD152 expression of the CD4+Foxp3+ regulatory T cells with the CCR7 chemokine receptor expression in patients with bronchial asthma
Mateusz Bobrowski, Łukasz Kraszula, Makandjou-Ola Eusebio, Maciej Kupczyk, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
129-146 Praca oryginalna • Original Article Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2013 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2013 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
147-152 Praca oryginalna • Original Article Odbicie starości i starzenia się w wynikach badania poziomu czterech analitów we krwi - badanie wieloośrodkowe

Age and ageing reflected in four blood biochemical results - a multicenter study
Jerzy Maria Janecki, Jan Kanty Kulpa
153-158 Praca poglądowa • Review Article Zastosowanie proteomiki w diagnostyce klinicznej wybranych chorób limfoproliferacyjnych

Clinical application of proteomics in the diagnosis of selected lymphoproliferative diseases
Wiesława Nahaczewska, Iwona Urbanowicz, Jolanta Stacherzak-Pawlik, Mieczysław Woźniak
159-167 Praca poglądowa • Review Article Telomeraza jako cel terapii przeciwnowotworowej

Telomerase as a target in cancer terapy
Marta Kowalska, Natalia Lipińska, Aleksandra Romaniuk, Błażej Rubiś
169-172 Praca poglądowa • Review Article Porównanie regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnosty laboratoryjnego w odniesieniu do przepisów prawnych odnoszących się do wybranych zawodów medycznych

Comparison of legal regulations concerning the issue of disciplinary responsibility of a laboratory diagnostician with reference to legal acts relating to chosen medical professions
Iwona Wrześniewska-Wal, Anna Augustynowicz, Tomasz Tatara
173-175 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Fibronektyna płodowa w ocenie ryzyka porodu przedwczesnego

Fetal fibronectin in assessing the risk of preterm delivery
Andrzej Marszałek, Urszula Rychlik, Monika Rychlik, Jakub Palka
177-185 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

187-192 Komunikaty • Annoucements