Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2007 / 43 / 1

Rok / Volume / Nr

2007 / 43 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-23 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Jakość analityczna samokontroli glikemii

Analytical quality od self-monitoring blood glucose
Bogdan Solnica
25-54 Kontrola jakości • Quality control Sprawdziany międzylaboratoryjne organizowane w r. 2006 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości

Interlaboratory surveys organised during 2006 years by Centre of Quality Assessment Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
55-67 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2006

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostic - POLMICRO 2006
Elżbieta Stefaniuk, Beata Chmylak, Elżbieta Żurek, Janusz Fiett, Waleria Hryniewicz
69-87 Praca oryginalna • Original Article Wpływ warunków pobierania i przechowywania materiału oraz izolacji DNA na wyniki wykrywania genów płodu w osoczu kobiet ciężarnych w celu nieinwazyjnych badań prenatalnych

The influence of methods of material collection and storage and DNA isolation on detecion of fetal genes in maternal plasma in noninvasive prenatal diagnostics
Agnieszka Orzińska, Katarzyna Guz, Kamila Gala, Ewa Brojer
89-100 Praca oryginalna • Original Article Porównawcza ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL wybranymi metodami bezpośrednimi

Analytical trueness of HDL-cholesterol determination with the use of selected direct methods
Natalia Kościuk, Anna Kumor, Beata Mamełka, Marek Paradowski
101-115 Praca oryginalna • Original Article Próba określenia algorytmu diagnostycznego do wykrywania niedoborów czynników krzepnięcia

An attempt at determining a diagnostic algorithm for the detection of coagulation hereditary factor disorders
Katarzyna Rothkegel, Teresa Kurzawa, Andrzej Wiczkowski
117-128 Praca oryginalna • Original Article Ocena wybranych substancji przenikających z krwi do płynu dializacyjnego jako potencjalnych markerów dla monitorowania efektywności hemodializy pozaustrojowej

Evaluation of selected substances migrating from blood into dialysis fluid as potential markers for monitoring of effectiveness of extracorporeal hemodialysis
Maciej Rutkowski, Beata Mamełka, Krzysztof Grzegorczyk, Janusz Śmigielski
129-137 Praca poglądowa • Review Article Cytokiny hematopoetyczne jako markery nowotworowe raka piersi

Hematopoietic cytokines as tumor markers of breast cancer
Marta Łukaszewicz, Barbara Mroczko, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski
139-154 Praca poglądowa • Review Article Magnetyczny rezonans jądrowy fluoru 19F i jego zastosowania medyczne

Utility of 19F NMR in medicine
Barbara Blicharska, Antoni Bijak, Magdalena Witek
155-171 Praca poglądowa • Review Article Entamoeba histolytica - pasożytniczy pełzak jelita grubego

Entamoeba histolytica - parasitic amoeba of human colon
Piotr Nowak
173-182 Krótkie doniesienia • Short Notes Etest®MBL do wykrywania metalo-beta-laktamaz (MBL) u klinicznych szczepów z rodzaju Pseudomonas

Etest®MBL for detection of metallo-beta-lactamases (MBLs) in clinical strains of the genus Pseudomonas
Alicja Rokosz, Anna Sawicka-Grzelak, Mirosław Łuczak
183-190 Krótkie doniesienia • Short Notes Stężenie ß-TG i sP-selektyny w pierwotnym raku nerki

ß-TG and sP-selectin levels in primary renal carcinoma
Kinga Sobecka, Maria Mantur, Anna Sidorska
191-198 Krótkie doniesienia • Short Notes Porównanie testów paskowych do badania moczu DEKAPHAN® i czytnika pasków LAURA z testami paskowymi Combur-Test® i czytnikiem Urisys 1800

Comparison of urine test strips DEKAPHAN® and strips reader LAURA with test strips Combur-Test® and reader Urisys 1800
Bogdan Solnica, Wojciech Gernand