Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2008 / 44 / 1

Rok / Volume / Nr

2008 / 44 / 1

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
7-47 Kontrola jakości • Quality control Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej - programy międzylaboratoryjne prowadzone w 2007 r.

Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine - interlaboratory EQA programmes during 2007.
Andrzej M. Brzeziński, Barbara Przybył-Hac
49-58 Kontrola jakości • Quality control Ogólnopolski Sprawdzian Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych - POLMICRO 2007

Polish National External Quality Assessment Scheme in Microbiological Diagnostics - POLMICRO 2007.
Elżbieta Stefaniuk, Janusz Fiett, Elżbieta Żurek, Waleria Hryniewicz
59-68 Praca oryginalna • Original Article Czynnik stymulujący kolonie makrofagowe (M-CSF) w monitorowaniu chorych operowanych z powodu raka jelita grubego

Macrophage - colony stimulating factor (-CSF) in monitoring of colorectal cancer patients after surgery
Magdalena Groblewska, Barbara Mroczko, Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska, Bogusław Kędra, Dorota Skrodzka, Sławomir Ławicki, Małgorzata Czygier, Andrzej Dąbrowski, Maciej Szmitkowski
69-78 Praca oryginalna • Original Article Ocena przydatności aparatu Sedi 15 TM do oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych

Assessment of the Sedi 15 TM usability for determination of erythrocyte sedimentation rate
Barbara Masłyk, Zofia Kołosza, Rafał Suwiński, Wiesława Bartnik
79-83 Praca oryginalna • Original Article Odróżnienie w pracy laboratorium błędów ludzkich od zmienności sezonowej

Differentiation between human errors and seasonal variation in laboratory work
Jerzy Maria Janecki
85-94 Praca poglądowa • Review Article Przegląd metod oznaczania hemoglobiny glikowanej (HbA1c) we krwi

Determination of glycated hemoglobin (HbA1c) in the blood - review of methods
Kinga Rośniak-Bąk, Mirosława Pietruczuk, Marek Paradowski
95-99 Praca poglądowa • Review Article Naciekający rak zrazikowy piersi - wybrane cechy w badaniach immunohistochemicznych i cytometrycznych

Invasive lobular carcinoma of the breast - the analysis of selected immunohistochemical and cytometric features reviev of the literature
Janusz Ryś, Piotr Skotnicki, Paweł Blecharz, Jerzy Jakubowicz
101-108 Praca poglądowa • Review Article Inhibitory reduktazy HMG-CoA, mechanizmy działania oraz zastosowanie w terapii udaru niedokrwiennego mózgu

HMG-CoA reductase inhibitors, mechanisms of acting and role in the therapy of the ischemic stroke
Jacek Kurzepa, Anna Szczepańska-Szerej, Marta Stryjecka-Zimmer
109-114 Krótkie doniesienia • Short Notes Wartość predykcyjna badania bakteryjnej mikroflory pochwy w odniesieniu do diagnostyki zakażenia Chlamydia trachomatis

Predictive value of examination of the bacterial vaginal microflora in relation to diagnostics of Chlamydia trachomatis
Jadwiga Witalis, Barbara Zawilińska, Ewa Daszkiewicz, Maria Gruszka, Małgorzata Koprynia, Janina Turek, Barbara Wójcik-Stojek
115-125 Krótkie doniesienia • Short Notes Wykorzystanie cytometru przepływowego FC500MCL Beckman Coulter do określenia liczby krwinek płytkowych

The use of flow Cytometer FC500MCL Beckman Coulter to the enumeration of WBC in leukoreduced blood platelets concentrate
Dariusz Piotrowski, Danuta Prusak, Iwona Uszyńska, Małgorzata Leleno, Roman Pińkowski
127-128 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL Komunikat Kapituły Nagrody dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej

Communication Award Committee for Young Workers Laboratory Diagnostics
129-169 Listy do Redakcji • Letters Projekt programu systemu zapewnienia jakości w medycznych laboratoriach diagnostycznych i mikrobiologicznych

Zygmunt Kopczyński