Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2013 / 49 / 2

Rok / Volume / Nr

2013 / 49 / 2

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
103-106 Praca oryginalna • Original Article Wpływ długotrwałej hiperglikemii na liczbę leukocytów krwi obwodowej – doniesienie wstępne

Effect of long-term hyperglycemia on the white blood cell count in peripheral blood - a preliminary report
Sylwia Płaczkowska, Lilla Pawlik-Sobecka, Izabela Kokot, Ewa Małolepsza, Anna Kołaczek
107-111 Praca oryginalna • Original Article Prealbumina w ocenie powikłań u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializami

Serum prealbumin and complications prediction of hemodialised patients with end-stage chronic renal disease
Anna Jeznach-Steinhagen, Dagna Bobilewicz, Robert Słotwiński, Aneta Czerwonogrodzka-Senczyna, Paweł Kulicki
113-117 Praca oryginalna • Original Article Możliwość automatyzacji oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych w laboratorium rutynowym

The possibility of automating the determination of erythrocyte sedimentation rate in the laboratory routine
Beata Rojecka, Agnieszka Wiśniewska, Dagna Bobilewicz
119-136 Praca oryginalna • Original Article Sprawdziany międzylaboratoryjne prowadzone w roku 2012 przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej

Interlaboratory EQA programmes realised in 2012 by Centre for Quality Assessment in Laboratory Medicine
Andrzej M. Brzeziński
137-144 Praca poglądowa • Review Article Starzenie się limfocytów i jego wpływ na rozwój przewlekłej białaczki limfocytowej

Influence of lymphocytes senescence on the development of chronic lymphocytic leukemia
Iwona Urbanowicz, Wiesława Nahaczewska, Jolanta Stacherzak-Pawlik, Mieczysław Woźniak
145-152 Praca poglądowa • Review Article Niedobór antytrombiny – problemy diagnostyki laboratoryjnej

Antithrombin deficiency – diagnostic difficulties
Magdalena Szymańska, Ewa Wypasek, Anetta Undas
153-158 Praca poglądowa • Review Article Czy dopuszczalne jest pobieranie opłat od ubezpieczonych pacjentów za badania laboratoryjne będące świadczeniami gwarantowanymi?

s it possibile to charge from insured patients for laboratory examinations that are being guaranteed benefits?
Anna Augustynowicz
159-165 Praca poglądowa • Review Article Activities made by Polish Society of Laboratory Diagnostics in the process of establishment of professional self-government of laboratory diagnosticians in 1990-2001

Działania podejmowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej w procesie tworzenia Samorządu Zawodowego Diagnostów Laboratoryjnych w latach 1990-2001
Henryk Owczarek, Patrycja Trzeciak, Sławomir Białek
167-169 Diagnostyka laboratoryjna w Internecie • Diagnostics on the Internet Genetyczne aspekty przewlekłego zapalenia trzustki

Genetic Aspects of Pancreatitis
Urszula Rychlik, Andrzej Marszałek, Rafał Wlazeł
171-173 Listy do Redakcji • Letters Biologiczna aktywność w zastosowaniu do badań płynów fizjologicznych

Edward Chromiak
175-182 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

183-0 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL