Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2012 / 48 / 3

Rok / Volume / Nr

2012 / 48 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
265-271 Praca oryginalna • Original Article Monitorowanie stężenia leków immunosupresyjnych techniką LC-MS/MS na przykładzie oznaczania ewerolimusu we krwi pacjentów po przeszczepieniach narządowych

Monitoring immunosuppressive drug concentrations using LC-MS/MS on a basis of whole blood everolimus determination in organ transplant patients
Paweł K. Kunicki, Jolanta Duda
271-277 Praca oryginalna • Original Article Polimorfizm rs20455 genu KIF6 jako genetyczny czynnik ryzyka choroby wieńcowej: przegląd systematyczny

KIF6 rs20455 polymorphism as a genetic risk factor of coronary heart disease: a systematic review
Łukasz Pera, Sławomir Białek, Grażyna Sygitowicz, Andrzej Marszałek, Dariusz Sitkiewicz
279-285 Praca oryginalna • Original Article Wykorzystanie metody cytometrii przepływowej do oceny żywotności płytek krwi barwionych kalceiną

The advantage of flow cytometry technique for evaluation of viability of blood platelets stained with calcein
Joanna Rywaniak, Bogusława Luzak, Cezary Watała
287-293 Praca oryginalna • Original Article Rola ciążowego białka osoczowego u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi przed leczeniem − doniesienie wstępne

The serum concentrations of Pregnancy-Associated Plasma Protein-A in patients with acute coronary syndromes before treatment − an observational study
Agnieszka M.Tycińska, Anna Lisowska, Robert Sawicki, Barbara Mroczko, Ewa Waszkiewicz, Tomasz Hirnle, Milena Dąbrowska, Włodzimierz J.Musiał, Bożena Sobkowicz, Maciej Szmitkowski
295-298 Praca oryginalna • Original Article Stężenie katepsyny L w surowicy krwi chorych na stwardnienie boczne zanikowe – doniesienie wstępne

Serum cathepsin L concentration in patients with amyotrophic lateral sclerosis – a preliminary report
Joanna Iłżecka
299-302 Praca oryginalna • Original Article Wysoka trwałość 25-hydroksy-witaminy D w próbkach surowicy przetrzymywanych w różnych warunkach podczas rutynowo wykonywanych pomiarów immunochemicznych

The high stability of 25-hydroxy-vitamin D in serum samples kept under different storage conditions during the routine measurement by immunochemical method
Zbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka, Tomasz Bednarczuk
303-311 Praca poglądowa • Review Article Hemoglobina glikowana – problemy analityczne

Glycated hemoglobin – analytical problems
Krystyna Sztefko
313-322 Praca poglądowa • Review Article Rola otyłości i stanu zapalnego w cukrzycy typu 2 – znane fakty, nowe kontrowersje

The role of obesity and inflammation in type 2 diabetes – known facts, new controversies
Katarzyna Bergmann, Kamil Olender, Grażyna Odrowąż-Sypniewska
323-332 Praca poglądowa • Review Article Laboratoryjne metody oceny działania klopidogrelu oraz innych leków przeciwpłytkowych blokujących receptor P2Y12

Laboratory methods for evaluating effectiveness of clopidogrel and other antiplatelet drugs blocking the P2Y12 receptor
Kamila Syska, Jacek Golański
333-338 Praca poglądowa • Review Article Dopalacze w prawie i laboratorium

Boosters in the law and the laboratory
Iwona Wrześniewska–Wal
339-345 Praca poglądowa • Review Article Doskonalenie zawodowe diagnostów laboratoryjnych na tle innych zawodów medycznych

Professional training of laboratory diagnosticians against a background of other medical professions
Anna Augustynowicz
347-351 Praca poglądowa • Review Article Rola selektyn w rozwoju odpowiedzi zapalnej

The selectins role in the development of inflammatory response
Michał Żerdziński, Monika Rychlik, Robert Partyka
353-358 Rekomendacje • Recommendations Markery biochemiczne w świetle uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej

The biochemical markers in the context of the new definition of myocardial infarction. Recommendations of the Polish Society of Laboratory Diagnostics
Dariusz Sitkiewicz, Janina Stępińska, Bogdan Solnica, Grzegorz Opolski, Jan Kanty Kulpa
359-360 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Wykorzystanie internetu w medycznej diagnostyce laboratoryjnej – wolne łańcuchy lekkie. Cz. 2

Andrzej Marszałek, Bożena Marszałek, Urszula Rychlik
361-368 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club