Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

2011 / 47 / 3

Rok / Volume / Nr

2011 / 47 / 3

Strony
(pages)
Pokaż PDF
(view pdf)
263-268 Artykuł na zaproszenie Redakcji • Invited article Pamięć metaboliczna” - epigenetyczne modyfikacje materiału jądrowego jako przyczyna powikłań cukrzycy

Metabolic memory – the epigenetic modifications of nuclear material responsible for complications in diabetes
Aldona Dembińska-Kieć
269-273 Praca oryginalna • Original Article Walidacja zmodyfikowanej metody oznaczania stężenia iohexolu w osoczu krwi

Validation of the modified method for plasma iohexol concentration measurement
Joanna Berska, Jolanta Bugajska, Anna Litwin, Katarzyna Zachwieja, Krystyna Sztefko
275-284 Praca oryginalna • Original Article CYFRA 21-1 – ocena metod oznaczeń

CYFRA 21-1 – comparison of determination methods
Ewa Wójcik, Krystyna Sobolewska, Jadwiga Tarapacz, Zofia Stasik, Urszula Rychlik, Jan Kanty Kulpa
285-290 Praca oryginalna • Original Article Przydatność oznaczania hemoglobiny glikowanej jako wskaźnika wyrównania metabolicznego cukrzycy u dzieci i młodzieży

Usefulness of glycated hemoglobin determination as an index of metabolic adjustment diabetic in children and teenagers
Bożena Echolc, Przemysława Jarosz-Chobot, Bogdan Mazur
291-293 Praca oryginalna • Original Article Oznaczanie aktywności katepsyny A i katepsyny D w pełnych homogenatach tkankowych – doniesienie wstępne

Activity and concentration of cathepsin A and cathepsin D in the blood plasma and serum – initial report
Marta Siergiejuk, Michał Chlabicz, Marek Gacko
295-299 Praca poglądowa • Review Article Reakcja hemoglobiny i haptoglobiny z peptydami Aβ i fibrylami amyloidowymi

Interaction of hemoglobin and haptoglobin with Aβ peptides and amyloid fibrils
Wanda Dobryszycka, Jerzy Leszek
301-307 Praca poglądowa • Review Article Opis procedur służących ocenie biokompatybilności materiałów stosowanych w chirurgii endodontycznej (model in vitro)

Towards a creation of an in vitro procedure for testing biocompatibility of materials used in endodontic microsurgery
Anna Bogdali, Izabela Mojsa, Agata Stalmach-Przygoda, Kinga Kocemba, Krystyna Obtułowicz, Jadwiga Stypułkowska
309-315 Praca poglądowa • Review Article Wybrane cytokiny hematopoetyczne jako markery nowotworów narządu rodnego

A selected hematopoietic cytokines as tumor markers of gynecological cancers
Katarzyna Kościuk, Sławomir Ławicki, Maciej Szmitkowski
317-321 Praca poglądowa • Review Article Metaloproteinaza - 2 w uszkodzonym śródbłonku naczyń wieńcowych mięśnia sercowego poddanego niedokrwieniu i następczej reperfuzji

Matrix metalloproteinase -2 in the disruption of the coronary endothelium in heart during ischemia-reperfusion
Iwona Urbanowicz, Mieczysław Woźniak, Grzegorz Sawicki, Jolanta Stacherzak-Pawlik
323-330 Praca poglądowa • Review Article Rola chemokin w astmie

Role of chemokines in asthma
Mateusz Bobrowski, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
331-334 Praca poglądowa • Review Article Udział chemokin w wybranych procesach komórkowych

Role of chemokines in selected cell processes
Małgorzata Sekuła, Marcin Majka
335-340 Praca poglądowa • Review Article Rola czynnika transkrypcyjnego FOXP3 w rozwoju i funkcjonowaniu regulatorowych limfocytów T

Role of transcriptional factor FOXP3 in development and function of regulatory T lymphocytes
Katarzyna Boryczka, Piotr Kuna, Mirosława Pietruczuk
341-351 Rekomendacje • Recommendations Standardy w zakresie laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyników badań (propozycje)

Standards in the range of laboratory activities in medical parasitology, estimation of their quality and diagnostics value, as well as interpretation and authorization of the tests results (proposals)
Przemysław Myjak, Czesław Głowniak, Elżbieta Gołąb, Magdalena Jaborowska-Jarmoluk, Danuta Kosik-Bogacka, Joanna Matowicka-Karna, Piotr Nowak, Halina Pietkiewicz, Beata Szostakowska, Natalia Wnukowska, Hanna Żarnowska-Prymek
353-355 Diagnostyka laboratoryjna w internecie • Diagnostics on the Internet Preeklampsja

Andrzej Marszałek, Hanna Kalota, Urszula Rychlik
357-366 Przegląd piśmiennictwa • Journal Club

367-368 Recenzje książek • Book Review

369-369 Listy do Redakcji • Letters

371-375 Kronika PTDL • Chronicle of PTDL