Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Tytuły publikacji


O
Ocena aktywności S-transferazy, peroksydazy glutationowej oraz pojemności antyoksydacyjnej u pacjentów z bąblowicą jednojamową
Ocena aktywności wybranych enzymów przemian metabolicznych w medium hodowlanym komórek AT478 in vitro pod wpływem cisplatyny i wolno-zmiennego pola magentycznego
Ocena częstości występowania określonych typów wirusów oddechowych w wybranej populacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego
Ocena częstości zarażeń pasożytami jelitowymi wśród pacjentów przychodni Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni w okresie ostatnich 30 lat
Ocena ekspresji IL-10, TGF-β oraz CD152 przez limfocyty regulatorowe T CD4+Foxp3+ z ekspresją receptora chemokinowego CCR7 u chorych na astmę oskrzelową
Ocena ekspresji ZAP70 w naturalnych limfocytach regulatorowych T (Foxp3+) u chorych na astmę oskrzelową metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej
Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii
Ocena ekspresji mRNA transformującego czynnika wzrostu beta1 (TGF-beta1) i jego receptorów w leukocytach krwi obwodowej u pracowników obsługujących aparaturę RTG
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016