Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Tytuły publikacji


O
Ocena ekspresji ZAP70 w naturalnych limfocytach regulatorowych T (Foxp3+) u chorych na astmę oskrzelową metodą wielokolorowej cytometrii przepływowej
Ocena ekspresji komórkowej izoformy białka prionowego na powierzchni monocytów krwi obwodowej oraz surowiczych stężeń interleukiny - 1β i antagonisty receptora interleukiny - 1β u pracowników radiologii
Ocena ekspresji mRNA transformującego czynnika wzrostu beta1 (TGF-beta1) i jego receptorów w leukocytach krwi obwodowej u pracowników obsługujących aparaturę RTG
Ocena funkcji wydalniczej nerek na podstawie eGFR u chorych na cukrzycę
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne
Ocena jakości wykrywania antygenu D z układu Rh metodami serologicznymi w przesiewowych badaniach genu RhD u krwiodawców
Ocena limfocytów regulatorowych T Foxp3+ z ekspresją receptora CCR5 i produkcji wybranych cytokin przez efektorowe limfocyty T u chorych na astmę oskrzelową przy użyciu wielokorowej cytometrii przepływowej
Ocena makroprolaktynemii po precypitacji glikolem polietylenowym – porównanie różnych wariantów wirowania
Ocena nasilenia hemolizy we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych: porównanie trzech metod