Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Tytuły publikacji


O
Ocena jakości badania moczu za pomocą testów paskowych oraz oznaczeń ciężaru właściwego i osmolalności moczu na podstawie wyników polskich laboratoriów uczestniczących w programie zewnętrznej oceny jakości (EQA) w latach 2011-2016
Ocena jakości próbek krwi przesyłanych do laboratorium w aspekcie błędów przedanalitycznych - doświadczenia własne
Ocena jakości wykrywania antygenu D z układu Rh metodami serologicznymi w przesiewowych badaniach genu RhD u krwiodawców
Ocena limfocytów regulatorowych T Foxp3+ z ekspresją receptora CCR5 i produkcji wybranych cytokin przez efektorowe limfocyty T u chorych na astmę oskrzelową przy użyciu wielokorowej cytometrii przepływowej
Ocena makroprolaktynemii po precypitacji glikolem polietylenowym – porównanie różnych wariantów wirowania
Ocena nasilenia hemolizy we wczesnym okresie po operacjach kardiochirurgicznych: porównanie trzech metod
Ocena poprawności analitycznej oznaczeń cholesterolu frakcji HDL metodami drugiej i trzeciej generacji z wykorzystaniem techniki suchej fazy
Ocena porównawcza podstawowych wyników morfologii krwi uzyskanych na analizatorze Pentra DX 120,Advia 2120i i CD 3700SL
Ocena prognostycznego i predykcyjnego znaczenia wybranych czynników molekularnych u chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem i cisplatyną
Ocena przydatności aparatu Sedi 15 TM do oznaczania szybkości opadania krwinek czerwonych