Kontakt

redakcja@diagnostykalaboratoryjna.eu

Informacje dla Autorów

Regulamin wydawniczy

Informacje dla Autorów

Diagnostyka Laboratoryjna jest recenzowanym czasopismem Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Czasopismo publikuje prace dotyczących zagadnień z biochemii klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej i dyscyplin pokrewnych (m.in. diagnostycz­nych aspektów hematologii, mikrobiologii lekarskiej, bakteriologii, immunologii, patomorfologii, biologii molekularnej itp.).

Czasopismo ukazuje się kwartalnie w wersji drukowanej i elektronicznej.

Diagnostyka Laboratoryjna zamieszcza na swoich łamach artykuły przygotowane na zaproszenie Redakcji, prace oryginalne (laboratoryjno-kliniczne i doświadczalne, a także dotyczące problemów metodycznych), artykuły poglądowe (pochodzące głównie z ośrodków specjali­zujących się w danej dziedzinie), krótkie do­niesienia dotyczące wstępnych wyników badań, oceny odczynników, aparatury pomiarowej, zalecenia i rekomendacje towarzystw naukowych oraz zespołów ekspertów, listy do Redakcji, informacje o działalności Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej, streszczenia prac z piśmiennictwa światowego, informacje dotyczące wykorzystania Internetu w diagnostyce laboratoryjnej, materiały szkoleniowe, komentarze do publikowanych prac, oceny książek oraz komunikaty.

Zgłaszanie artykułów

Redakcja przyjmuje, wyłącznie drogą elektroniczną, do druku prace w języku polskim lub angielskim. Każdemu zgłoszeniu powinien towarzyszyć przesyłany pocztą tradycyjną list przewodni, z oświadczeniem na temat ewentualnej sprzeczności interesów oraz z deklaracją, że praca nie została skierowana równocześnie do innej redakcji (wzór oświadczenia dostępny na stronie www.diagnostykalaboratoryjna.eu). Od Autorów pracy oczekuje się informacji odnośnie sposobu finansowania badań, roli ewentualnego sponsora i wpływu instytucji finansującej na treść artykułu („financial disclosure”). Oświadczenie powinno być podpisane przez wszystkich Autorów.

Artykuły zgłoszone do Diagnostyki Laboratoryjnej, które nie spełniają warunków zawartych w Informacji dla Autorów, nie będą kwalifikowane do dalszego opracowania redakcyjnego. Poprawiona wersja takich prac może zostać zgłoszona ponownie. W przypadku wstępnej kwalifikacji praca zostaje zarejestrowana i opatrzona numerem w rejestrze, który zostaje przekazany autorowi wskazanemu do korespondencji, jako odnośnik do dalszej korespondencji.

Redakcja prowadzi korespondencję z Autorami wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po przyjęciu artykułu Autor odpowiedzialny za kontakt jest zobowiązany do przesłania Redakcji informacji na temat wkładu poszczególnych współautorów w powstanie publikacji (m.in. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji). Redakcja, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest zobowiązana do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce („ghostwriting”, „guest authorship”).

Wszystkie przyjęte wstępnie prace podlegają ocenie przez dwóch niezależnych recenzentów, uznanych specjalistów z danej dziedziny, a także w określonych przypadkach konsultanta do spraw statystyki. Anonimowe recenzje przesyłane są Autorom.

Redakcja przyjmuje prace do druku bezwarunkowo, jeżeli obydwaj recenzenci są zgodni, że praca nadaje się do druku w przedstawionej formie. Jeżeli recenzenci różnią się w swoich opiniach lub uważają, że praca wymaga dokonania poprawek, Redakcja zwraca pracę autorom do korekty. Ostateczna decyzja odnośnie akceptacji pracy do druku, wysłania  do ponownej recenzji lub o odrzuceniu pracy należy do uprawnień Redakcji. Redakcja nie musi uzasadniać podjętych w tym względzie decyzji.

Redakcja przekazuje Autorom decyzję o przyjęciu pracy do druku.

Szczotki drukarskie maszynopisów do korekty autorskiej są przesyłane drogą elektroniczną do Autora odpowiedzialnego za korespondencję, jako dokumenty w formacie pdf. Korekta autorska powinna być ograniczona wyłącznie do poprawy błędów drukarskich, niedopuszczalne jest dokonywanie zmian w tekście pracy i wprowadzanie nowych słów lub zdań. Redakcja zastrzega sobie prawo wprowadzenia korekt przed wysłaniem tekstu do Autora. Korektę (teksty, tabele, ryciny) należy odesłać do Redakcji pocztą elektroniczną lub faksem w okresie 3 dni roboczych. Korekty nadesłane w późniejszym terminie nie będą uwzględniane.

Autorzy nie otrzymują honorariów, ani odbitek prac opublikowanych. Prace dostępne sa na stronie internetowej czasopisma.

Artykuły zakwalifikowane do druku w Diagnostyce Laboratoryjnej stają się własnością Redakcji, zatem nie można ich publikować w całości lub we fragmentach w innych czasopismach bez uzyskania pisemnej zgody.

Uwagi ogólne

Przygotowanie artykułów powinno być zgodne z zasadami opracowanymi przez International Committee of Medical Journal Editors (http://www.icmje.org/urm_main.html).

Praca powinna być napisana zwięźle, poprawna stylistycznie, z uwzględnieniem obowiązującego nazewnictwa polskiego. Poprawki redakcyjne są uzgadniane z Autorami jedynie wówczas, gdy dotyczą zagadnień merytorycznych, w pozostałych przypadkach dokonywane są bez porozumienia.

Praca powinna być przygotowana w edytorze tekstu Word (zapisane w formacie doc) z odstępem 1,5 wierszowym i numeracją wszystkich stron zawartych w pliku. Praca powinna być napisana z justowaniem i z użyciem czcionki Arial rozmiar 11. Wszystkie marginesy powinny mieć wielkość 2,5 cm. W tekście nie należy stosować wcięć akapitowych.

Nie należy używać skrótów w tytule i w streszczeniach. Skróty powinny być rozwinięte w miejscu pierwszego ich pojawienia się w tekście, za wyjątkiem standardowych jednostek miar.

Pomiary długości, wysokości, masy i objętości powinny być podane w jednostkach metrycznych (np. metr, kilogram, litr i inne). Wyniki badań hematologicznych i biochemicznych powinny być podane w systemie metrycznym według Międzynarodowego Systemu Miar (SI). Alternatywne jednostki, nie pochodzące z tego systemu, powinny być ewentualnie podane w nawiasach.

Metody statystyczne powinny być dokładnie opisane na końcu części metodycznej. Nie należy powtarzać w tekście wszystkich informacji zawartych w tabelach i rycinach, natomiast zalecane jest  streszczenie i wypunktowanie tych najważniejszych.

Strona tytułowa

Na pierwszej stronie, w osobnych wierszach, powinny być umieszczone w kolejności: 1) tytuł pracy (w języku polskim i angielskim); 2) pełne imiona i nazwiska Autorów; 3) nazwa ośrodków/instytucji w których Autorzy pracują; 4) adres do korespondencji zawierający: imię i nazwisko z tytułem naukowym Autora odpowiedzialnego za kontakt z Redakcją, adres ośrodka/instytucji (wraz z numerem telefonu) w którym pracuje Autor oraz adres poczty elektronicznej Autora.

Streszczenie i słowa kluczowe

Streszczenia w języku polskim i angielskim, jedno pod drugim, należy umieścić na drugiej stronie, nie powinny zawierać więcej aniżeli 250 słów każde. Streszczenie w pracach oryginalnych i krótkich doniesieniach powinno mieć formę strukturalną i rekapi­tulować najważniejsze fakty: 1) wprowadzenie; 2) cel badań; 3) materiał i metody; 4) wyniki; 5) wnioski. Zastosowane skróty należy objaśnić.

W streszczeniach prac poglądowych wyżej wymieniona struktura nie jest wymagana.

Słowa kluczowe w formie haseł indeksowych (3-10 słów), w języku polskim i angielskim, wybranych zgodnie z systemem MeSH (Medical Subject Headings, Index Medicus, Medline) należy umieścić pod streszczeniami w porządku alfabetycznym.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tłumaczenia.

Układ pracy

Tekst prac oryginalnych i krótkich doniesień powinien mieć następujący układ: 1) strona tytułowa; 2) streszczenie; 3) słowa kluczowe; 4) wstęp; 5) materiał i metody; 6) wyniki; 7) dyskusja; 8) podziękowania; 9) piśmiennictwo; 10) tabele; 11) opisy do rycin; 12) ryciny. Punkty od 1 do 11 powinny być umieszczone w jednym pliku tekstowym. Ryciny należy dołączyć jako osobne pliki.

W pracach poglądowych powinny być zaznaczone tytułami części dotyczące różnych aspektów omawianego w nich zagadnienia, wymagane są również streszczenie i słowa kluczowe.

Piśmiennictwo

Wykaz piśmiennictwa, zawierający tylko niezbędne pozycje, przede wszystkim z ostatnich 5-10 lat, należy umieścić na osobnej stronie, ponumerowane zgodnie z kolejnością cytowania prac w tekście. Odwołania do piśmiennictwa powinny być zaznaczone liczbami arabskimi w nawiasie kwadratowym. Jeżeli jest wymienionych kilka cytowanych pozycji, to należy podać je wzrastająco i oddzielić przecinkiem ze spacją. Dane „niepublikowane” i „informacje ustne” nie należą do spisu piśmiennictwa, mogą być natomiast przytoczone w tekście. Każda pozycja pi­śmiennictwa powinna być pisana od nowego wiersza i zawierać w kolejności następujące informacje: 1) nazwiska i inicjały imion autorów cyto­wanej pracy (gdy liczba autorów przekracza trzech należy po nazwiskach trzech pierwszych umieścić \"i wsp.\" / et al.); 2) pełny tytuł pracy; 3) skrót nazwy czasopisma wg obowiązujących zasad (lndex Medicus, Index Copernicus) bez kropek, jeżeli czasopismo nie figuruje w Index Medicus lub w Index Copernicus, należy podać jego pełną nazwę; 4) rok, tom, pierwsza i ostatnia strona. Przy cytowaniu podręczników/monografii należy podać nazwiska i inicjały imion autorów, tytuł cytowanego rozdziału, inicjały imion i nazwiska redaktorów, tytuł podręcznika, nazwę firmy wydawniczej, miejsce i rok wydania, strony cytowa­nego rozdziału. Przy podawaniu danych bibliograficznych po kropce, przecinku i innych znakach drukarskich obowiązuje zachowanie jednego odstępu. Przykładowo:

-  Artykuł w czasopiśmie: Rychlik U, Tarapacz J, Jaszczyński J i wsp. Skompleksowany PSA w diagnostyce chorych na raka stercza o stężeniu całkowitego PSA w granicach 2 – 20 ng/ml. Diagn Lab 2009; 45: 41-48.

- Rozdział w podręczniku: Botham KN, Mayes PA. Bioenergetyka: rola ATP. In: Murray RK, Granner DK, Rodwell VW, (eds.). Biochemia Harpera. Wyd Lek PZWL, Warszawa, 2008: 111-117.

- Artykuł opublikowany w formie elektronicznej: Ranta JK, Marttala J, Laitinen P, et al. First trimester biochemistry at different maternal ages. Clin Chem Lab Med 2011, DOI: 10.1515/CCLM.2011.785.

- Cytowanie stron internetowych: Rekomendacje European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing EUCAST, Version 2.0, 2012, www.eucast.org

Tabele

Tabele (czcionka 10, Arial, odstęp 1 wiersz), każda na oddzielnej stronie, powinny być czytelne i nie zawierać zbyt wielu danych. Tabele należy numerować cyframi rzymskimi według kolejności występowania w tekście. W tabelach nie stosuje się linii pionowych ani – poza oddzieleniem nagłówków kolumn i linii zamykającej tabelę – poziomych. Wszystkie skróty w kolejności alfabetycznej należy objaśnić pod tabelą. Opis tabeli w języku polskim należy umieścić nad tabelą.

Ryciny

Ryciny powinny być możliwie jak najlepszej jakości i zapisane w oddzielnych plikach z użyciem formatów: cdr, tif, jpg, bmp lub eps. Fotografie powinny mieć rozdzielczość min. 300 dpi. Złej jakości ryciny i fotografie nie będą przyjmowane. Ilustracje pochodzące z innych publikacji mogą być zamieszczone w Diagnostyce Laboratoryjnej jedynie pod warunkiem, że Autorzy podadzą źródło pochodzenia i przedstawią Redakcji pisemną zgodę właściciela praw autorskich na ich wykorzystanie w czasopiśmie. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą być drukowane ryciny kolorowe.

Podpisy pod rycinami w języku polskim (numeracja arabska), powinny być umieszczone na osobnej stronie na końcu pracy po piśmiennictwie/podziękowaniach.

Podziękowania

Informacje na temat źródeł wsparcia finansowego, w tym np. numer projektu badawczego, z którego finansowano badanie, oraz podziękowania dla osób, których wkład w powstanie pracy był znaczny, ale niewystarczający, aby zaliczyć ich do grona autorów, powinny być podane po piśmiennictwie.

Zasady i formularz recenzji dostępne są na stronie www.diagnostykalaboratoryjna.eu

Adres do korespondencji:

Redakcja Diagnostyki Laboratoryjnej
Zakład Analityki i Biochemii Klinicznej
Centrum Onkologii Oddział w Krakowie
31-001 Kraków, ul. Garncarska 11

Tel./faks +48 12 634 84 84
e-mail: z5dl.red@cyfronet.pl